About

Caamora Norway


I 2009 ble Hurum Progrock Society (HPS) grunnlagt. Klubbens to hovedformål var, og er, klubbkvelder med musikk-DVD + månedens CD og musikkreiser til festivaler og utvalgte konserter. Slik hadde det seg at en delegasjon fra HPS befant seg i Cheltenham, UK, i september 2015 for å se Clive Nolans to musikaler She og Alchemy. Under et frokostmøte den andre dag ble Clive Nolan, Morten Clason og Ingar Diskerud enige om å berede grunnen for en oppsetting av Alchemy i Norge. Mulige solister ble kontaktet, planer lagt, tidsskjemaer utarbeidet osv., osv.


I februar 2016 kom Clive på et helgebesøk til Klokkarstua, Norge, hvor han hilste på de fleste solistene, sjekket øvingslokalet og presenterte sin nye musikal King's Ransom for et lydhørt HPS/Caamora Norway. Noen av solistene fikk også sjansen til å synge sin rolle sammen med Clive. Etter den helgen ble det formelt opprettet et Caamora Norway, med egen facebokgruppe og egen hjemmeside. Det har vært to fellesøvinger for solistene i april.


I oktober 2016 vil det bli avholdt tre fundraiserkonserter, hvor Clive Nolan kommer over til Norge sammen med en av sine leading ladies, Gemma Louise Edwards. Sammen med de norske solistene Eirikur Hauksson, Elisabeth Syrdahl Ellingsen og Harriet Müller-Tyl vil de gjøre utvalgte låter fra Alchemy. Disse konsertene blir som følger: 7. oktober – Slettevold Gård, Mysen; 8. oktober – Buckley's pub, Oslo og 9. oktober i Sætre kulturhus, Sætre i Hurum.


Øving, både på egenhånd og med backingbandet The Windmill vil være en kontinuerlig prosess gjennom høsten, vinteren og våren 2016/2017, og planlagte konserter er 21. mai (Hurum) og 27. mai (Mysen Fort) i 2017. Samt en noe beskåret konsert i Halden fengsel.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Caamora Norway


Hurum Progrock Society (HPS) was founded in 2009. The idea behind founding this musical society developed for two main purposes that still apply; arranging club meetings where the primary goal is to watch the selected music DVDs as well as listen to the CDs of the month, in addition to traveling as a group to selected musical festivals and concerts. As it happened, a delegation from HPS was in Cheltenham in the UK in 2015 to watch Clive Nolan’s two musicals, “She” and “Alchemy”. During breakfast on the second day, Clive Nolan, Morten Clason and Ingar Diskerud agreed to pave the way for a performance of Alchemy in Norway. Several soloists were contacted, plans were made and time data worked out, etc.


In February 2016, Clive Nolan came to Klokkarstua, Norway, for a weekend visit to further seal the deal. He met up with most of the soloists, checked out the room selected for the rehearsals, as well as presenting his new musical, “King’s Ransom” in front of a captive HPS/Caamora Norway audience. Some of the soloists were fortunate enough to be able to sing their part together with Clive Nolan. Since that weekend, a formal Caamora Norway has been established, as well as a separate home-and Facebook page. So far, there have been two joint rehearsals for the soloists, all in the month of April. 


In October 2016, three fund raising concerts will be held featuring Clive Nolan along with one of his “leading ladies”, Gemma Louise Edwards. In collaboration with the Norwegian soloists; Eirikur Hauksson, Elisabeth Syrdahl Ellingsen and Harriet Müller-Tyl, they will perform a variety of their selected numbers from “Alchemy”. These concerts will be arranged as follows; 7 October at Slettevold Gård, Mysen; 8 October at Buckley’s Pub, Oslo, and 9 October at Sætre Kulturhus, Sætre in Hurum.

Rehearsals, both singlehandedly and with the backing band, The Windmill, will be an ongoing process throughout this autumn, winter and spring of 2016/2017, and planned concerts 2017 are 21 May in Hurum, 27 May at Mysen Fort, in addition to a relatively reduced concert at Halden Prison. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Web design © - MLC design - m-cla@live.no